ผู้จัดการมรดก

สำนักงานทนายความพัทยา ชลบุรี กรุงเทพฯ วิธีการแต่งตั้ง เป็น ผู้จัดการมรดก
Decorative law imageผู้จัดการมรดก
โลโก้สำนักงานทนายความพัทยา: The Social Lawyers Company Limited

แต่งตั้ง เป็น ผู้จัดการ มรดก
เป็นที่สำคัญ เฉพาะได้รับมรดก
เป็นผู้จัดการมรดก เราช่วยเหลือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ

นัดล่วงหน้าเท่านั้น

โทร

Tel. 0621278812 - 0926921844


หรือ

Line ID :  0621278812 - 0926921844


 อีเมล:  [email protected]

(กรณีโทรจากต่างประเทศ -Line NO: 0926921844 -Whatsapp +66926921844)
 เอกสารประการเป็นผู้จัดการมรดก

- ใบมรณบัตรของบุคคลที่เสียชีวิต ***
- สำเนาหนังสือเดินทางของเขา
- ที่อยู่ของผู้ตาย
- กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้ตาย
- หนังสือธนาคารของผู้ตาย
- ใบรับรองแยกครอบครัว
- รายการทายาท
- ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของทายาทที่เป็นชาว legit ทั้งหมด **
- ชื่อบิดามารดาของผู้ตายรวมทั้งวันเดือนปีเกิด
 และการตายของพวกเขา อาจระบุที่อยู่สุดท้ายด้วย
- ในกรณีที่ผู้ตายได้ทำเจตจำนงแล้วท่านต้องนำเสนอ
- ใบมรณะ

เอกสารทั้งหมดต้องแปลเป็นภาษาไทยโดยสำนักแปลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือสถานทูตที่ได้รับการรับรอง

*** ถ้าผู้ตายเสียชีวิตในต่างประเทศ (ไม่อยู่ในประเทศไทย) ใบอนุญาตให้ออกใบอนุญาตให้ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตของประเทศผู้ล่วงลับในประเทศไทยหรือสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศต้นกำเนิด

** ความยินยอมของทายาทที่รับมอบอำนาจทั้งหมดต้องได้รับการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยความถูกต้องของ Notary Public หรือเจ้าหน้าที่กงสุล
หากทายาททั้งหมดได้รับการยินยอมในประเทศไทยให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นภาษาไทยและลงลายมือชื่อพร้อมด้วยผู้มีอำนาจควบคุมหรือทนายความสองค