ผู้จัดการมรดก

สำนักงานทนายความพัทยา ชลบุรี กรุงเทพฯ วิธีการแต่งตั้ง เป็น ผู้จัดการมรดก
Decorative law imageผู้จัดการมรดก
โลโก้สำนักงานทนายความพัทยา: The Social Lawyers Company Limited

แต่งตั้ง เป็น ผู้จัดการ มรดก
เป็นที่สำคัญ เฉพาะได้รับมรดก
เป็นผู้จัดการมรดก เราช่วยเหลือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ

นัดล่วงหน้าเท่านั้น

โทร. 0829505181 / 0926921844 - อีเมล [email protected] thailand.com
(กรณีโทรจากต่างประเทศ -Line NO. ID: 0926921844 -Whatsapp +66829505181)
 เอกสารประการเป็นผู้จัดการมรดก

- ใบมรณบัตรของบุคคลที่เสียชีวิต ***
- สำเนาหนังสือเดินทางของเขา
- ที่อยู่ของผู้ตาย
- กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้ตาย
- หนังสือธนาคารของผู้ตาย
- ใบรับรองแยกครอบครัว
- รายการทายาท
- ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของทายาทที่เป็นชาว legit ทั้งหมด **
- ชื่อบิดามารดาของผู้ตายรวมทั้งวันเดือนปีเกิด
 และการตายของพวกเขา อาจระบุที่อยู่สุดท้ายด้วย
- ในกรณีที่ผู้ตายได้ทำเจตจำนงแล้วท่านต้องนำเสนอ
- ใบมรณะ

เอกสารทั้งหมดต้องแปลเป็นภาษาไทยโดยสำนักแปลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือสถานทูตที่ได้รับการรับรอง

*** ถ้าผู้ตายเสียชีวิตในต่างประเทศ (ไม่อยู่ในประเทศไทย) ใบอนุญาตให้ออกใบอนุญาตให้ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตของประเทศผู้ล่วงลับในประเทศไทยหรือสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศต้นกำเนิด

** ความยินยอมของทายาทที่รับมอบอำนาจทั้งหมดต้องได้รับการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยความถูกต้องของ Notary Public หรือเจ้าหน้าที่กงสุล
หากทายาททั้งหมดได้รับการยินยอมในประเทศไทยให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นภาษาไทยและลงลายมือชื่อพร้อมด้วยผู้มีอำนาจควบคุมหรือทนายความสองค